Bepalingen

Artikel 1 Algemeen

 1. De wedstrijden worden verroeid volgens het Reglement voor Roeiwedstrijden van de KNRB (RvR)
 2. Op de ploegen die meedoen aan een bokaal zijn naast dit reglement ook de reglementen van desbetreffende bokalen van toepassing.
 3. Door inschrijving verklaren de deelnemer en zijn vereniging zich gebonden aan dit reglement.
 4. De organisatie is niet aansprakelijk voor enig letsel, schade of diefstal door bezoekers of deelnemers aan het evenement geleden voor, tijdens en na het evenement.

Artikel 2 Organisatie

 1. Wedstrijdleiding: Britt de Werd (Contact herfstregatta@esrtheta.nl)
 2. Hoofd Jury: Olaf Vens
 3. Veiligheidscoördinator: Tames de Buck

Artikel 3 Bokalen

 1. De wedstrijd is onderdeel van de Najaarsbokaal voor de nummers H4+, D4+, H4*, D4*, H2x, D2x.
 2. Voor de  velden die onderdeel zijn van de Najaarsbokaal geldt dat de ploegen worden verdeeld over verschillende poules.
 3. Er zitten 12 ploegen in elke poule, indien het totaal aantal ploegen niet deelbaar is door 12, wordt alleen de laatste poule aangepast. Deze wordt dan verkleind tot een minimum van 6 ploegen. Bij minder dan 6 ploegen worden deze ploegen samengevoegd met de bovenliggende poule. De laatste poule is groter dan 12 ploegen.
 4. Ploegen worden ingedeeld op basis van de KNRB competitie ranking en vindt plaats na de sluiting van inschrijvingen maar voor de loting van de wedstrijd. Hierbij wordt de ranking gemaakt op basis van de gemiddelde rang van de startende ploeg. De ploegen met de sterkste ranking starten in poule 1, daaropvolgende ploegen in poule 2.

Artikel 4 Wedstrijd

 1. De Thêta Herfstregatta 2023 wordt gehouden op 30 september en 1 oktober 2023.
 2. De Thêta Herfstregatta 2023 bestaat uit een 250 en een 2100 meter wedstrijd. Alle races betreffen een tijdrace (artikel 29 RvR)
 3. Alle afstanden worden gestart middels een vliegende start (artikel 51, 52 RvR)
 4. Het klassement wordt bepaald door de geroeide tijden om te rekenen naar een tijd per 1000 meter en deze tijden van de twee afstanden te middelen. De winnaar is de ploeg met de snelste tijd. Ploegen in het klassement die binnen 2 tienden van elkaar eindigen krijgen dezelfde uitslag.
 5. Voor de najaarsbokaal is het verplicht alle afstanden te starten, resp. 2100 m en 250 m. Alleen de ploegen die deelnemen aan beide afstanden doen mee voor de Thêta Herfstregatta overwinning.
 6. Aan de winnaars van de velden met minder dan drie deelnemers worden geen prijzen toegekend.

Artikel 5 Inschrijfprocedure

 1. Inschrijven is mogelijk tot de sluiting van wijzigingen op het KNRB inschrijfprogramma. Dit kan ook per e-mail: herfstregatta@esrtheta.nl
 2. Het inschrijfgeld voor de Herfstregatta 2023 bedraagt: skiff € 15,00 twee € 22,50, vier € 30,00, acht € 40,00.
 3. Het inschrijfgeld dient voor donderdag 29 september 2023 21:00 overgemaakt te zijn op NL04 ABNA 0570 9784 75 t.n.v. ESR Thêta te Eindhoven o.v.v. verenigingsnaam en inschrijfgeld Herfstregatta
 4. Ploegen in de velden H4+, D4+, D4*, HErvC4+ en DErvC4+ mogen bestaan uit maximaal 6 personen. Ploegen in de velden H2x en D2x mogen bestaan uit maximaal 3 personen.

Artikel 6 Terugtrekken

 1. Op het terugtrekken van ploegen na het sluiten van de inschrijving is artikel 33 lid 2 van het RvR van toepassing
 2. Op het terugtrekken van ploegen na de loting is artikel 33 lid 4 van het RvR van toepassing
 3. Voor het moment van sluiting van de inschrijving geldt de datum en tijd zoals bepaald in artikel 5 lid 1.

Artikel 7 Blokindeling en Loting

 1. De blokindeling wordt woensdag 27 september 2023 bekend gemaakt door de wedstrijdleiding op herfstregatta.esrtheta.nl onder het kopje ‘Wedstrijd’-> ’Programma’.
 2. De loting wordt dinsdag 26 september 2023 bekend gemaakt door de wedstrijdleiding en zal worden gepubliceerd op herfstregatta.esrtheta.nl onder het kopje ‘Deelnemers’ -> ‘Loting
 3. Het wisselen van opstelling is toegestaan, mits wordt voldaan aan artikel 5 lid 4, de wijziging schriftelijk aan de wedstrijdleiding is doorgegeven en de stuur of boeg van respectievelijk gestuurde of ongestuurde nummers de stuurlieden vergadering heeft bekeken.

Artikel 8 Deelname

 1. Nummers uitgeschreven voor onervaren ploegen staan slechts open voor ploegen die voor tenminste driekwart bestaan uit roeiers die voor 1 augustus van het lopende jaar geen lid waren van een bij de KNRB aangesloten roeivereniging.
 2. Het roeitenue van roeiers en stuurlieden dient te voldoen aan de voorschriften, zoals is beschreven in artikel 8 van het RvR.

Artikel 9 Aanmelden

 1. Iedere ploeg dient zich tijdig (zoals vermeld in het programma) aan te melden bij de inschrijftafel. Bij het aanmelden ontvangt een ploeg de rugnummers. Er is geen borg voor de rugnummers. Wel dienen ze na de wedstrijd weer terug te worden gebracht. Indien dit niet gebeurt worden de kosten van de rugnummers bij de desbetreffende vereniging in rekening gebracht. De boeg en de stuur van iedere ploeg dienen het rugnummer duidelijk zichtbaar te dragen op zowel de oproeikleding als op het wedstrijdtenue.
 2. De stuur, of bij ongestuurde nummers tenminste één van de roeiers, dient de stuurliedeninstructie te hebben gevolgd. Indien hier niet aan wordt voldaan kunnen er disciplinaire maatregelen genomen worden. Ploegen worden hoe dan ook geacht op de hoogte te zijn van hetgeen dat op de instructie kenbaar gemaakt is.

Artikel 10 Vlotprocedure

 1. Deelnemende ploegen dienen voor het eindigen van de vlottijd van het desbetreffende veld in het water te liggen. Hier zijn de ploegen zelf verantwoordelijk voor. Te laat aanwezig zijn op het vlot kan uitsluiting van de wedstrijd of een andere disciplinaire maatregel tot gevolg hebben, zoals is beschreven in artikel 15.
 2. Deelnemende ploegen dienen gehoor te geven aan aanwijzingen van de vlotverantwoordelijke(n). Zodra hier niet aan wordt voldaan kunnen er disciplinaire maatregelen genomen worden, zoals is beschreven in artikel 15.

Artikel 11 Oproeien

 1. Ploegen die niet tijdig zijn begonnen met oproeien, kunnen van deelname worden uitgesloten, zulks ter beoordeling van de wedstrijdorganisatie.
 2. Iedere ploeg dient minimaal 5 minuten voor de starttijd in het oplijngebied bij de voorstart (200 meter voor de start) te liggen. Ploegen die te laat aan start verschijnen kunnen disciplinaire maatregelen verwachten, of van deelname worden uitgesloten.

Artikel 12 Race en inhaalverbod

 1. De oplopende ploeg is vrij haar koers te kiezen, zoals is beschreven in artikel 53 van het RvR.
 2. De opgelopen ploeg mag de oplopende ploeg niet hinderen en moet tijdig wijken zodat de oplopende ploeg daadwerkelijk vrij is haar koers te kiezen.
 3. Er geldt een inhaalverbod bij alle bruggen. Ruim voor alle bruggen wordt een gekleurde vlag aan bakboordzijde geplaatst. Vanaf dat moment is het niet meer toegestaan in te halen. Na het passeren van de brug geeft de opgelopen ploeg zo snel mogelijk ruimte, zodat de oplopende ploeg kan inhalen.
 4. Veiligheid en sportiviteit dienen door zowel oplopende, als opgelopen ploeg te allen tijde in acht te worden genomen.

Artikel 13 Uitroeien

 1. Het is verboden in finishgebied stil te liggen.
 2. Na de finish dienen ploegen door te roeien tot aan de aangegeven plek (zie Baan) en daar rond te maken. Na het rondmaken dienen alle ploegen aan stuurboord terug te roeien richting de start tot aan de wedstrijdfunctionaris. De ploegen kunnen pas aanleggen als alle ploegen in het betreffende blok gefinisht zijn of op aanwijzing van de wedstrijdfunctionaris.

Artikel 14 Protest en bezwaar

 1. Protest kan worden aangetekend zoals is beschreven in artikel 76 van het RvR.
 2. Binnen 30 minuten na het finishen van de laatste ploeg in het desbetreffende blok dient het protest op het daarvoor bestemde formulier schriftelijk bij de wedstrijdleiding ingediend te zijn. Dit formulier is te verkrijgen bij het secretariaat.

Artikel 15 Disciplinaire maatregelen

 1. Indien de bepalingen van dit reglement of de aanwijzingen van de wedstrijdfunctionarissen niet worden opgevolgd, kan de jury disciplinaire maatregelen nemen zoals aangegeven in artikel 75 van het RvR.
 2. De jury is bevoegd een tijdstraf zoals bepaald in artikel 75 lid 8 op te leggen. Deze tijdstraf bedraagt 2 seconden op de 250 meter en 8 seconden op de 2100 meter.

Artikel 16 Onvoorziene omstandigheden

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de jury.